Skip to main content

Johdatus bioinformatiikkaan lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille


BioS
Enrollment is Closed

Tietoja kurssista

BioS-kurssi vetää yhteen laskennallisen biologian/bioinformatiikan uusimpia edistysaskelia ja antaa heti kliinisessä ympäristössä käyttökelpoisia taitoja.

Kurssin päätavoite on tarjota oppijoille taitoja, joiden avulla voi ymmärtää ja hyödyntää suuria biolääketieteellisiä tietosarjoja, erityisesti genomin sekvenssitietoja, jotta parannettaisiin potilaan hoitoa kohonneen diagnoosien herkkyyden ja tarkemman hoidon kohdentamisen kautta.


Edellytyksiä

Erityiset sisäänpääsyvaatimukset: Terveydenhuollon ammatillisen koulutusohjelman loppututkinto vähintään EQF-tasolla 6, kuten lääkärin tutkinto tai terveyden ja turvallisuuden kandidaatintutkinto.

Esimerkkejä koulutettavien ammattipätevyyksistä: lääkäri, eläinlääkäri, kliininen geneetikko.


Mitä opit

  1. Parempi ymmärrys ja suurempi luottamus tietoihin, joita saadaan nykypäivän suuritehoisesta sekvensoinnista
  2. Tällaisen tiedon käyttö useammin kliinisessä päätöksenteossa
  3. • Nopeammat ja asianmukaisemmat diagnoosit sairauksiin, joissa oletetaan olevan geneettinen komponentti

Opiskelutapa

Suositeltu: osa-aikainen, asynkroniset e-oppimisjaksot


ECVET-opintopisteet

BioS-opetusohjelma on modulaarinen ja oppimistuloslähtöinen ja linjassa seuraavien eurooppalaisten avoimuusvälineiden kanssa: EQF/ECVET/EQAVET.

  • Moduuli 1: Johdatus bioinformatiikkaan, 4 opintopistettä
  • Moduuli 2: Laskennallista tilastotiedettä kliinisille lääkäreille, 4 opintopistettä
  • Moduuli 3: Kaupalliset henkilökohtaisen genomiikan palvelut potilaiden hoidossa, 4 opintopistettä
  • Moduuli 4: Laadun parantaminen terveydenhuollossa, 2 opintopistettä

EQF-taso

BioS-kurssit ovat EQF-tasolla 5, ottaen huomioon oppijoilta odotettavan oppimisen monimutkaisuuden, laajuuden ja tason:

EQF-taso Tiedot Taidot Pätevyys
Taso 5, Olennaiset oppimistulokset Työ- tai opintoalan laaja-alaiset, erikoistuneet fakta- ja teoriatiedot sekä kyseisten tietojen rajojen ymmärtäminen. Laaja-alaiset kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tuotettaessa luovia ratkaisuja abstrakteihin ongelmiin. Johtaminen ja valvonta työn tai opintojen toiminta-ympä¬ristöissä, jotka muuttuvat ennakoi-mat¬tomasti; oman ja muiden suoritusten tarkastelu ja kehittäminen.

Katso kurssin opetusohjelmaa

Moduuli 1: Johdatus bioinformatiikkaan

Tämä moduuli tarjoaa perustiedot siitä, miten molekyylidata liittyy moderniin biolääketieteeseen genomisen / täsmälääketieteen taustan ymmärtämiseksi. Kurssi tutustuttaa opiskelijan genomitietoon, DNA- ja proteiinisekvenssitietoon ja proteiinirakenteisiin, tärkeimpiin biologisiin tietokantoihin sekä opettaa perusmenetelmiä niiden analyyseille.

Moduuli 2: Laskennallista tilastotiedettä kliinisille lääkäreille

Tämä moduuli tarjoaa käytännönläheisen johdatuksen biologisisen ja biolääketieteellisisen “Big Datan” analysointiin, jotta voidaan kehittää kriittinen käsitys analyysitulosten luotettavuudesta. Kliiniset lääkärit oppivat ymmärtämään, miten tilastotieteellistä R-ympäristöä voidaan soveltaa biologisen tiedon analysointiin kustannustehokkaalla tavalla.

Moduuli 3: Kaupalliset henkilökohtaisen genomiikan palvelut potilaiden hoidossa

Tämän moduulin tarkoitus on antaa lääkäreille tarvittavat tiedot ja taidot tulosten tulkitsemiseksi kaupallisista henkilökohtaisen genomiikan palveluista, kuten 23andMe, deCODE, Gene by Gene jne. Tämä moduuli helpottaa näiden palvelujen integrointia potilaan hoitotoimintaan.

Moduuli 4: Laadun parantaminen terveydenhuollossa

Tämän moduulin ohjelma pyrkii antamaan koulutettaville erilaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat tärkeitä ja soveltuvia viestintään terveydenhuollon kontekstissa. Osallistujat oppivat rakentamaan tehokkaita ja sitoutuneita terveydenhuoltotiimejä, luomaan ja ylläpitämään tehokkaita kliinisiä suhteita sekä toteuttamaan strategioita ja työkaluja potilaskeskeisen hoidon tukemiseksi. Lisäksi potilasturvallisuushankkeiden ollessa hoidon eturintamassa, eräs tämän moduulin päätavoitteista on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään riskienhallinnan erikoisalaan tarvittavia taustatietoja ja taitoja. Tämä moduuli keskittyy erityisesti viestintään, etiikkaan ja riskeihin, jotka liittyvät geneettiseen testaukseen ja sairausriskien arviointiin.


Uranäkymät

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että täsmälääketiede, jota ohjaa yksilöiden genomien sekvensointi, muuttaa lääketieteen. Genomien sekvensoinnilla on suuri potentiaali potilaan hoidon parantamiseksi, sillä se parantaa diagnostista herkkyyttä ja tarkentaa hoidon kohdentamista [Ashley, EA. Towards precision medicine, Nature Reviews Genetics, 17, 507–522 (2016)]


Kurssin henkilöstö

Course Staff Image #1

Ferran Casals

Head of Genomics Core Facility

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Course Staff Image #2

Ivon Cusco

Research Scientist

Clinical and Molecular Genetics unit, Hospital Vall d’Hebron

Course Staff Image #2

Oscar Lao

PI of Population genomics

CRG-CNAG, Barcelona

Course Staff Image #1

Gerard Muntané

Postdoctoral scientist

Universitat Rovira I Virgilli (URV)

Course Staff Image #2

Cedric Notredame

Researcher

Notredame Lab, Comparative Bioinformatics Centre for Genomic Regulation (CRG)

Course Staff Image #1

Clara Serra

Genetic counselor

Vall d’Hebron University Hospital


Lisenssi

Kurssin materiaali on lisensoitu Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License.